لیست پایان نامه های مرکز

پایان نامه های دانشجویی:

 

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی دانشجو

دانشگاه

رشته تحصیلی

بررسی اثر ضد‌باکتریایی عصاره پوست ساقه گیاه گز گونه‌ی راموسیسیما و سر‌شاخه‌های هوایی گیاه خار‌زرد و دانه گیاه ماش بر سویه‌های پاتوژن سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس‌اورئوس

محمد محمودیان

دانشگاه آزاد دامغان

داروسازی

بررسی مقایسه ای اینتگرون کلاس یک و کاست های ژنی وابسته درایزوله های اسینتوباکتر با و بدون مقاومت چند دارویی جداشده از بیماران در کرمانشاه (97-1396(

فرانک صیدی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کارشناسی ارشد میکروب شناسی

بررسی فراوانی موتاسیون ژن های توپوایزومراز در جدایه های شایع انتروباکتریاسه حساس و مقاوم به فلوروکینولون ها در بیماران در کرمانشاه (97-1396)

سامان حیدری

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کارشناسی ارشد میکروب شناسی

مقایسه مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های مقاومت باکتری های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اوریٔوس جدا شده از فاضلاب بیمارستان امام رضا (ع) قبل و بعد از فرایند تصفیه

ژیلا شاه ویسی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کارشناسی ارشد میکروب شناسی

مرور سیستماتیک موارد عفونت انسانی Erysipelothrix rhusiopathiae در 20 سال اخیر در جهان

دنیا رحمتی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پزشکی

مرور سیستماتیک بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی لیستریا منوسیتوژنز در 15 سال اخیر در جهان

بنفشه محمدی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پزشکی

مرور سیستماتیک آلودگی مواد غذایی به لیستریا مونوسیتوژنز در پانزده سال اخیر در ایران

صبا موقوفه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پزشکی

مرور سیستماتیک بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی  نایسریا مننژایتیدیس در 15 سال اخیر در جهان

رضوان منصوری

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پزشکی

بررسی وضعیت اپیدمیولوژی موارد تحت پیشگیری انتقال ویروس HIV از مادر به نوزاد در مرکز مشاوره شهرکرمانشاه در طی سال های 1389تا 1397

فرهاد زیبایی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پزشکی