دکتر علیشا اکیا

استاد باکتری شناسی پزشکی
گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی
پژوهشکده سلامت

E-mail: akya359@yahoo.com

تلفن:34262252

لینک علم سنجی دکتر اکیا

Dr. Akya