دکتر علیشا اکیا

دکتر علیشا اکیا

استاد باکتری شناسی پزشکی

گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی

پژوهشکده سلامت

E-mail: akya359@yahoo.com

تلفن:34262252

لینک علم سنجی دکتر اکیا