دکتر کیقباد قدیری

دکتر کیقباد قدیری

استاد بیماری‌های عفونی کودکان

گروه بیماری‌های کودکان، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی
پژوهشکده سلامت
  

 لینک علم سنجی دکتر قدیری

Dr. Ghadiri