معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

 

دکتر سیروس جلیلی

دکترسیروس جلیلی

  استادعلوم تشریحی

گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، 

پژوهشکده فناوری‌های سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تلفن:34262252

Email:cjalili@kums.ac.ir

لینک علم سنجی دکتر سیروس جلیلی