معاونت بهداشتی دانشگاه

 

دکتر شکیبا

 

دکتر ابراهیم شکیبا

استاد بیوشیمی بالینی
گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی
پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تلفن:34262252

 E-mail: M.shakiba_D91@yahoo.com

لینک علم سنجی دکتر شکیبا