دکتر رضاییان

 

دکتر شهاب رضاییان

دانشیار اپیدمیولوژی

گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی

پژوهشکده سلامت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

E-mail: shahab.rezayan@gmail.com

تلفن:34262252

لینک علم سنجی دکتر رضاییان