دکتر مصیب رستمیان

استادیار زیست فناوری

مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی

پژوهشکده سلامت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 E-mail: mosayeb.rostamian@kums.ac.ir 

تلفن:34262252

لینک علم سنجی دکتر رستمیان

Dr.Rostamian CV