اعضای هیات موسس

 

اعضای هیات موسس:

دکتر کیقباد قدیری

دکتر علیشا اکیا

دکتر بابک صیاد

دکتر همایون بشیری

دکتر علیرضا خاتونی

دکتر شهاب رضاییان

دکتر مصیب رستمیان