کارشناسان پژوهشی:

خانم رویا لرستانی/ کارشناسی ارشد میکروب شناسی

خانم فاطمه نعمتی زرگران/ کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی