همکاری مرکز با انستیتو پاستور تهران و فرانسه در انجام یک مرور سیتماتیک

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی یک مرور سیستماتیک جامع در مورد لیشمانیوز در 17 کشور  انجام داده است که در آن دکتر فریبرز بهرامی از انستیتو پاستور تهران و دکتر Muhammad Hamidouch  از انستیتو پاستور فرانسه همکاری ویژه ای داشته اند. مقاله در مرحله peer reviewing در مجله معتبر بین المللی Acta tropica میباشد.