همکاران پژوهشی مرکز

 همکاران پژوهشی:

خانم فاطمه نعمتی زرگران، کارشناس ارشد ژنتیک انسانی