امکانات آزمایشگاهی مرکز

Thermocycler

اتوکلاو

انکوباتور 

ژل داک 

میکروسانتریفیوژ