دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / درباره ما / امکانات و تجهیزات مرکز

امکانات آزمایشگاهی مرکز

Thermocycler

اتوکلاو

انکوباتور 

ژل داک 

میکروسانتریفیوژ

بن ماری

فریزر منهای 80

هود کلاس II

شیکر

هیتر

الکتروفورز

ترازوی 4 صفر