دکتر رضاییان

دکتر شهاب رضاییان

دانشیار اپیدمیولوژی
گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی
پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

E-mail: shahab.rezayan@gmail.com

تلفن:34262252

لینک علم سنجی دکتررضاییان