دکتر مصیب رستمیان


دکتر مصیب رستمیان

استادیار زیست فناوری
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی
پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  E-mail: mosayeb.rostamian@kums.ac.ir Tel:08334262252

لینک علم سنجی دکتر رستمیان

Dr.Rostamian